علی اکبر سیاسی

علی اکبر سیاسی از وزرای تاثیرگذار فرهنگ و رئیس دانشگاه تهران  در عصر پهلوی بود. وی بعد از تحصیل در مدرسه علوم سیاسی در زمره دانشجویان اعزامی به خارج رفت و در رشته علوم تربیتی در دانشسرای عالی فرانسه، فن معلمی را آموخت. پس از مراجعت در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات به تدریس پرداخت. سپس به ریاست اداره تعلیمات عالیه منصوب شد. در بعد از شهریور 20 در کابینه‌های قوام و سهیلی عهددار وزارت فرهنگ گردید که در همین کابینه لایحه تعلیمات اجباری را در مجلس به تصویب رساند. در تمام این دوران ریاست دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات را به عهده داشت. سیاسی موفق شد دانشگاه تهران را از لحاظ اداری و مالی و آموزشی از وزارت فرهنگ مستقل کند. ایشان در کابینه بیات وزیر مشاور و در کابینه حکیمی در سال 1327 مجددا عهده دار وزارت فرهنگ شد.

دکتر علی اکبر  

سیاسی

عضویت در شورا از جلسه 258

4/11/1312

معلم دارالمعلمین عالی، به عنوان عضو معلم شورا

مجدد در ج 446-11/6/1321 به عنوان وزیر فرهنگ

مجدد در ج 543-27/11/1324 به عنوان عضو رسمی

مجدد در ج 630-3/11/1326 به عنوان وزیر فرهنگ

مجدد در ج 822-19/12/1331 به عنوان رئیس دانشگاه تهران

سند تحول بنیادین