به منظور ارتقای فرایند بررسی و تصویب مصوبات و انجام کارشناسی‌های لازم

تشكيل کمیسیون برنامه درسی و تربیتی با ۱۵ عضو

کمیسیون برنامه درسی و تربیتی به منظور ارتقای فرایند بررسی و تصویب مصوبات و انجام کارشناسی‌های لازم این حوزه در سازمان اداری شورای عالی آموزش و پرورش با ۱۵ عضو تشکیل می‌شود.

کمیسیون برنامه درسي و تربيتي وظیفه بررسی زیرنظام برنامه درسی و هدف‌های کلان، عملیاتی و راهکارهای سند تحول مرتبط با حوزه برنامه‌های درسی و برنامه درسی ملی مبتنی بر سند تحول بنیادین، بررسی اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر ساحت‌های شش‌گانه تربیتی و برنامه درسی ملی، بررسی چارچوب و راهنمای حوزه‌های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی، ‌بررسی ‌رویکرد‌ ‌فرهنگی‌تربیتی ‌‌در طرح‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، بررسی عناوین ‌و ساعات دروس در دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی، بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور، بررسی برنامه‌های درسی و تربیتی متناسب با اقتضائات فضای مجازی (برخط) و الکترونیکی و موضوعاتی را که از طرف دبیرکل یا شورای عالی تعیین می‌شود، برعهده دارد.

اعضای اصلی کمیسیون

دبیرکل، مدیر کمیسیون، یک‌نفر از اعضای شورا، دو نفر صاحب‌نظر درحوزه برنامه‌ریزی درسی به پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی، معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران‌ کل آن، معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران‌ کل آن، معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران‌ کل آن، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی یا یکی از مدیران‌ کل آن حوزه، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان یا یکی از مدیران‌ کل آن، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یا مدیرکل دفتر ‌تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، مدیرکل دفترتالیف کتاب‌های درسی فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، یک نفر از معلمان یا مربیان مرتبط با موضوع با معرفی معاونت‌های ذی‌ربط و مدیر کمیسیون (دبیر) که بسته به موضوع می‌تواند از نمایندگان مدعو بدون داشتن حق رأی در جلسات کمیسیون دعوت به عمل آورد.

کمیته برنامه درسی شاخه کاردانش

به منظور بررسی و تصویب عناوین رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش و عناوین دروس هر رشته و اهداف و سرفصل‌های دروس، کمیته‌ای با ۷ عضو تحت عنوان «کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش» طی ابلاغیه ۲۵۵۵/۱۲۰ در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۱ تشکیل گردید. ترکیب اعضای کمیته مذکور به این شرح است: دبیرکل شورای ‌عالی یا معاون وی، مدیرکل دفتر آموزش و پرورش کاردانش، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموزش‌های فنی‌وحرفه ای و کاردانش، نماینده دستگاه ذی‌ربط، یک‌نفر صاحب‌نظر در رشته مربوط، دبیر کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی، یک‌نفر صاحب‌نظر در برنامه‌ریزی درسی به انتخاب رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. این کمیته با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت یافته، موضوعات با حداقل ۴ رای موافق به تصویب می‌رسد. مصوبات کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش با امضای دبیرکل شورای عالی آموزش ‌و پرورش به معاونت آموزش ‌و پرورش نظری و مهارتی، جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.

 

مهم‌ترین مصوبات این کمیسیون طی ۱۰ سال گذشته

۱. «اهداف کلی، اهداف برنامه‌های درسی و جدول مواد درسی پایه ششم ابتدایی» مصوب جلسه ۸۵۲ شورای‌عالی

۲. «جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره اول متوسطه» مصوب جلسه ۸۹۶ شورای‌عالی

۳. «جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه» مصوب جلسه ۹۲۶ شورای عالی

۴. «آیین نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه» مصوب جلسه۹۴۱

۵. ««اهداف دوره‌های تحصیلی» مصوب جلسه ۹۵۲ شورای‌عالی

۶. «دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم (دوره دوم متوسطه) شاخه نظری» مصوب جلسه ۹۵۹ شورای عالی

۷. «ماده واحده رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش‌دانشگاهی شاخه فنی و حرفه‌ای» جلسه ۲۸ کمیسیون معین

۸. «نحوه ارائه خدمات آموزشی‌تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های فراگیر» جلسه ۹۷۷ شورای عالی

۹. «چارچوب راهنمای برنامه درسی حوزه‌ها» مصوب جلسه ۲۷۴ کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی

۱۰. «برنامه زیرنظام برنامه‌درسی نظام تعلیم‌وتربیت رسمی‌عمومی جمهوری‌اسلامی ایران» مصوب جلسه ۹۸۸ شورای‌عالی

۱۱. «ماده واحده تدوین راهنمای برنامه‌های درسی توسعه تفکر رایانشی و سواد فضای مجازی» مصوب جلسه ۹۹۸ شورای‌عالی

سند تحول بنیادین