مدیریت پژوهش های راهبردی در یک نگاه

با عنایت به این‌که یکی از وظایف دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش پشتیبانی علمی پژوهشی متناسب با وظایف و مسئولیت شوراست،

این مدیریت ماموریت دارد با تولید دانش کاربردی، انجام فعالیت­های تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری نشست‌های خبرگانی و علمی به نیازهای علمی و پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش، کمیسیون­های وابسته و واحدهای مربوط پاسخ دهد و زمینه را برای توسعه، تحول و ارتقای پیوسته سطح کیفی مصوبات فراهم نماید. نیازسنجی و تصویب اولویت های پژوهشی و بررسی پیشنهاده‌های پژوهشی و نظارت وکنترل بر اجرای پروژه‌های پژوهشی از وظایف کمیته علمی پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش است که اعضای آن عبارت‌اند از: دبیرکل (رئیس کمیته)، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی دبیرکل (دبیرکمیته)، و پنج عضو هیئت علمی.