كميته مدارس علوم و معارف اسلامی

به منظورساماندهي و كيفيت بخشی به مدارس علوم و معارت اسلا مي و برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين مدارس، كميته ايي با مسووليت مديريت كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي تشكيل مي شود. شرح وظايف و تركيب اعضاي كميته هاي مذكور به شرح زير مي باشد:

الف- شرح وظايف :

1-  بررسي و تاييد صلا حيت موسس دبيرستان علوم و معارف اسلامی(  دولتي، غيردولتي و وابسته به سايرنهادها)

2- بررسي و تاييد افراد پيشنهادي براي تصدي پست مديريت دبيرستان هاي علوم و معارف اسلامی

3- بازنگري و اصلاح جدول مواد درسي رشته علوم و معارف اسلامی

-4 اتخاذ تصميم در خصوص توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی

 -5  بررسي راهكارهاي ارتقاي جايگاه رشته علوم و معارف اسلامی

-6  بررسی نحوه حمايت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسلامی در زمينه هاي منابع انساني، مالي، فضا و تجهيزات

-7 نظارت برعملكرد مدارس علوم و معارف اسلامی

ب- تركيب اعضا:

-3 دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و در غياب وي معاون دبيركل (رئیس کمیته)

-2 يكي از معاونان مديريت حوزه هاي علميه قم به عنوان نماينده ثابت

-1  رئیس سازمان تبليغات اسلامی يا رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی به عنوان نماينده ثابت

-4 مدير مدرسه عالي شهيد مطهري يا يكي از معاونان وي به عنوان نماينده ثابت

-5 معاون آموزش متوسطه يا يكي از مديران كل آن حوزه به عنوان نماينده ثابت

-6  رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي يا يكي از معاونان آن حوزه به عنوان نماينده ثابت

-7  معاون پرورشي و فرهنگي يا يكي از مديران كل آن حوزه به عنوان نماينده ثابت

 -8 یک نفر صاحب نظر در مسائل آموزش و پرورش به انتخاب وزير آموزش و پرورش

-3  مديركميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي( دبير)

سند تحول بنیادین