كميته مدارس اتباع خارجي و بين المللي

به منظورساماندهي و كيفيت بخشی به مدارس اتباع خارجی و بین المللی و برنامه ريزي براي توسعه و گسترش اين مدارس، كميته اي با مسووليت مديريت كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي تشكيل مي شود. شرح وظايف و تركيب اعضاي كميته مذكور به شرح زير مي باشد:

 الف- شرح وظايف :

1- بررسي و تصويب نظام آموزشي مدارس اتباع خارجي و بين المللي

2- بررسي و تصويب شاخص ها و استانداردهاي منابع انساني، فضا وتجهيزات وفناوري هاي مدارس اتباع خارجي و بين المللي

3- بررسي و تصويب برنامه هاي درسي و بسته هاي آموزشي مدارس اتباع خارجي و بين المللي و انطباق آن ها با اهداف و مصوبات مربوط

4-  بررسي و صدور مجوز تاسيس مدارس اتباع خارجي و بين المللی و اتخاذ تصميم در مورد انحلال اين مدارس با رعايت مفاد مصوبات مربوط

-5  بررسي و تصويب ضوابط و مقررات ثبت نام و شهريه دانش آموزان مدارس اتباع خارجي و بين المللي

-6 بررسي و تصويب آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي مدارس اتباع خارجي و بين المللي متناسب با شرايط نظام آموزشي مصوب

-7 بررسي دستاوردها و تجربيات مدارس خارجي و بين المللي و انعكاس آن به مراجع ذي ربط

-8 بررسي طرح ها و لوايح مربوط به مدارس اتباع خارجي و بين المللي قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامي، دولت و ساير مراجع قانوني

9- نظاارت كلي بر حسن اجراي فعاليت هاي مدارس اتباع خارجي و بين المللي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش هاي نظارتي و عملكردي مدارس

10- بررسي و پيشنهاد نيازهاي پژوهشي متناسب با وظايف كميته

ب- تركيب اعضا:

-1 دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبير كل

-2  یک نفر صاحب نظردر زمينه آموزش وپرورش تطبيقي

-3  رئیس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

-4 مديركل حقوقي و حمايت قضايي

-5 مديركل ذي ربط وزارت امور خارجه

-6 مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور

-7 مديركل دفتر آموزش متوسطه

-8 مديركل دفتر آموزش ابتدايي

-9 مديركل دفتر مدارس غير دولتي

-10 مديركل دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري

-11 مديركميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي (دبير)

با تشکیل این کمیته « كميسيون ويژه رسيدگي به امور مدارس بين المللي جمهوري اسلامی ايران» موضوع مصوبه جلسه 828شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1389/6/2 منحل مي شود.

سند تحول بنیادین