دویست و نود و یکمین جلسه کمیسـیون منـابع انسانی برگزار می شود

دویست و نود و یکمین جلسه کمیسـیون منـابع انسانی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش پرورش و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/3/30 از ساعت 8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل می شود.

 دستورکار جلسه:

1-  ارائه نظرات و دیدگاه هاي اعضاي کمیسیون در مورد مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش

2- بررسـی گزارش اجراي شیوه نامه «برنامه شـناسایی و معرفی جلوه هـاي ویژه معلمی در زیست بوم جدیـد»