دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد:

ضرورت پایش موقعیت‌های جدید یادگیری در دوره ابتدایی/ دوره ابتدایی تأثیرگذارترین دوره آموزشی در زندگی دانش آموزان است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست یک روزه «تبیین برنامه‌های دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری» بر ضرورت پایش موقعیت‌های جدید یادگیری در دوره ابتدایی تاکید کرد.

 محمود امانی تهرانی، در نشست یک روزه «تبیین برنامه‌های دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری» که با دستور «تبیین طرحواره تکمیل فرایند برنامه‌ریزی درسی و تولید مواد و منابع آموزشی-تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» و «پروژه بهسازی وغنی‌سازی بسته‌های تربیت و یادگیری در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با اشاره به نگاه دو وجهی «مدرسه‌ای» و «ستاد به سمت مدرسه» در اجرای سند تحول اظهارکرد: براساس سند تحول مدرسه‌کنشگر، مدرسه‌ای است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: با توجه به آنچه که در سند تحول آمده است، بهره‌برداری از ظرفیت معلمان و دانش آموزان در مدارس در موضوع تولید محتوای آموزشی به عنوان ستون فقرات و خیمه اصلی اجرای سند در مدرسه درنظر گرفته شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با طرح این پرسش که مأموریت بنیادی یک نظام آموزشی چیست؟ افزود: تربیت رسمی، عمومی و مشترک، وجه نیمه تخصصی و سفارش‌های ویژه ملی در نظام آموزشی، تعدادی از این ماموریت‌ها است.

امانی تهرانی گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نقطه جدید قرار دارد و باید از بالا بر اجرای سند تحول نظارت کرده و مسئولیت محتوا را به طور کامل برعهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه دوره ابتدایی تأثیرگذارترین دوره آموزشی در زندگی دانش آموزان است، یادآور شد: باید یکبار به طور کامل دوره ابتدایی و موقعیت‌های یادگیری جدید پایش شود و براساس نتایج پایش‌ها، برنامه ریزی صحیح انجام شود.

امانی تهرانی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش با رویکرد جدید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همراه بوده و این فرصت را مغتنم می‌شمارد.