دویست و نود و دومین (292 )جلسه کمیسیون منابع انسانی

دویست و نود و دومین (292 )جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن برگزار می شود.

دویست و نود و دومین (292 )جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن روز دوشنبه تاريخ 1401/4/13 از ساعت 10-8 در سالن جلسات دبیرخانه اين شورا برگزار می شود.

دستورجلسه:

1- ارائه نظرات و دیدگاه هاي اعضاي كميسيون در مورد مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی

2- بررسی گزارش پیش بینی و برنامه ریزي درخصوص روندها و فرایندهاي ساماندهی منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش

3- بررسی فصل هفتم«بازنشستگی»آیین نامه مدیریت منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش وپرورش