تضمین کیفیت برای توسعه مدرسه

مقدمه:  تضمین کیفیت شامل بازبینی سیستماتیک برنامه ها و فرآیندهای آموزشی برای حفظ و بهبود کیفیت، عدالت و کارایی آنها است. در حالی که طراحی مکانیسم های تضمین کیفیت (ابزارها، فرایندها و بازیگران) در زمینه های ملی متفاوت است، هدف مشترک آنها بهبود آموزش و یادگیری است. با هدف نهایی برای پشتیبانی از بهترین نتایج برای یادگیرندگان.

رویکردهای تضمین کیفیت می تواند شامل مکانیزم های بیرونی و داخلی مرتبط با مدرسه باشد. مکانیزم های بیرونی ممکن است شامل ارزیابی ملی و منطقه ای مدارس و  یا ارزشیابی دانش آموزان در مقیاس وسیع باشد. مکانیزم های داخلی ممکن است شامل خودارزیابی مدارس، ارزیابی کارکنان و ارزیابی دانش آموزان براساس کلاس باشد. این مکانیسم ها اهداف متفاوت اما مکمل دیگری دارند. در حالت ایده آل، آنها بخشی از یک سیستم منسجم و یکپارچه هستند که سازوکارهای مختلفی از یکدیگر را پشتیبانی و تقویت می کنند. این نوع هم افزایی مولد، می تواند تمرکز آشکاری بر توسعه مدرسه، ارائه اطلاعات در مورد جنبه هایی مانند جو مدرسه و رفاه همه اعضای جامعه مدرسه، آموزش و یادگیری موثر و تأثیر نوآوری ها را تضمین کند.

تضمین کیفیت برای پاسخگویی و همچنین حمایت از توسعه مداوم مدارس و آموزش و یادگیری مهم است. سیستم های با عملکرد خوب دارای مکانیزمی برای پشتیبانی و متعادل سازی پاسخگویی عمودی و افقی، داخلی و بیرونی هستند. تضمین کیفیت که بر توسعه متمرکز است، مدارس را برای انطباق با نیازهای متغیر فراگیران پشتیبانی گزیده علمی، تضمین کیفیت برای توسعه مدرسه می کند.

تمرکز نه تنها بر بهبود بلکه نوآوری - یعنی توسعه یا آزمایش زیسته رویکردها در زمینه های مختلف - برای پشتیبانی از کیفیت، عدالت و کارایی است. رویکردهای تضمین کیفیت ممکن است نیاز به بازبینی داشته باشند تا نیازهای بازخورد و تصمیم گیری را در بین سیستم ها بهتر برآورده سازند.

.برای دریافت مقاله «تضمین کیفیت برای توسعه مدرسه» اینجا کلیک کنید