نقش فناوري اطلاعات و سامانه ها در مديريت آموزشي

مديركميسيون مديريت آموزشي شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش‌وپرورش در شرايط كنوني به شدت به وجود معاونتي تحت عنوان فنآوري اطلاعات نيازمند است.

جلسه چهل و سوم كميسيون مديريت آموزشي با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش، اعضاي كميسيون و صاحب‌نظران حوزه تعليم و تربيت در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار شد. در اين جلسه در پي سلسله مباحث و بررسي‌هاي اقدامات مرتبط با موضوع «مدرسه در تراز سند تحول بنيادين» و با تمركز بر مقوله ارزشيابي عملكرد مدارس، مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي به ارائه گزارش پرداخت. پس از بحث و تبادل نظر اعضاي جلسه در‌خصوص موضوع، بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي مدون در اين باره برمبناي سامانه‌هاي كارآمد و كلان تأكيد شد.

خليل جواديار مدير كميسيون مديريت آموزشي با اشاره به دستور كار اين كميسيون گفت: در اين جلسه دبيركل شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش بر اهميت وعظمت آموزش‌وپرورش كشور، لزوم مديريت مطلوب و نقش سامانه‌هاي مبتني بر فنآوري اطلاعات تاكيد كرد.

وي با اشاره به نقش فناوري اطلاعات و سامانه ها در مديريت آموزشي افزود: بايد از خلال بحث‌هاي اين گونه جلسات كه در خصوص تكاليف مندرج در راهكارهاي سند تحول بنيادين است به يك مدل برسيم كه داراي ويژگي‌هايي مانند «فسادناپذيري»، «جامعيت»، «مبتني بر فناوري‌هاي جديد»، «قابليت تمايز بين لايه‌هاي مختلف داده‌ها مانند انتخاب داده ها و قضاوت داده‌ها» يا ملاك‌هايي چون «شفافيت»، «قابليت دسترسي و استفاده متنوع و متكثر در تمام سطوح» باشد.

جواديار اظهار كرد: آموزش‌وپرورش انباشته عظيمي از داده‌هاي متعدد است و بايد سرآمد بهره‌برداري از سامانه‌هاي عظيم و مدرن بر اساس داده‌هاي عظيم باشد و بهترين افراد متخصصِ موضوعي در اين عرصه هنرنمايي كنند تا مديريت‌مان متفاوت، جديد و نتيجه‌بخش باشد.

مديركميسيون مديريت آموزشي تاكيد كرد: آنچه به اين داده‌ها و انجام كار تحرك مي بخشد، بهره‌برداران و مشترياني هستند كه بتوانند به اين كار دسترسي داشته و در عين تكميل داده‌ها از آن بهره‌برداري كنند.

وي بيان داشت: در سامانه‌ها بايد بر داده‌هاي واقعي و دقيق تاكيد كرد و به دنبال سامانه‌هايي باشيم كه بتواند  داده‌هاي بزرگ را پالايش و جابجا كند. چه بسا سامانه‌هايي هستند كه در شرايط فعلي و با داده‌هاي محدود امروزي بسيار خوب كار مي‌كنند ولي در قبال داده‌هاي عظيم دچار مشكل و زمين‌گير مي شوند. يكي از مشخصه‌هاي سامانه «شاد» اين است كه آن را عظيم ديدند و در اين كار موفق عمل كرده اند.

جواديار تصريح كرد: در سيستمي كه 16 ميليون دانش‌آموز، يك ميليون معلم و سي‌ودو ميليون پدر و مادر با آن در ارتباط هستند و جريان عظيمي از داده‌هاي متعدد و متكثر در آن وجود دارد بايد به سراغ سامانه‌هاي عظيم رفت تا اين حجم عظيم از ذي‌نفعان به نسبت موقعيت و دخالت خود در سامانه به توليد داده‌ها و در پي آن توليد اطلاعات، اقدام كنند.

مدير كميسيون مديريت آموزشي اظهار داشت: ارزشمندي داده‌ها در سامانهها بر اساس نقشه‌هايي كه براي استخراج و بهره‌برداري از آنها ترسيم مي‌شود، جلوه مي‌كند.

وي ابراز داشت: برنامه‌هايي كه تاكنون انجام شده است مانند «برنامه تدبير» يا «برنامه تعالي مديريت مدرسه» ناظر بر مديريت مدرسه بوده است و توجه به استمرار و ادامه‌دادن اين برنامه‌ها كه در سنوات اخير جريان داشته است، به رشد و تكامل آنها منجر خواهد شد و يافته‌هاي آنها مي‌تواند براي رشد پيشنهادهاي جديد بستري مناسب باشد.

جواديار اضافه كرد: توجه به كيفيت مديريت مدرسه و موضوع رتبه‌بندي مدرسه شايد دو امر مرتبط با هم باشند ولي يكسان نيستند. رتبه‌بندي مدرسه مي‌تواند در بردارنده كيفيت مديريت مدرسه و ساير موارد مانند تجهيزات و ساختمان و ... باشد.

وي اظهار داشت: مديريت از نوع كارهاي كيفي است. در امور كيفي مي‌توان صفت هايي مانند خوب، ضعيف يا بد را استفاده كرد. بايد تفاوت‌ مدارس و شرايط و ويژگي‌هاي اختصاصي و ميزان برخورداري و ... آنها در تمام ابعاد مدنظر قرار گيرد.

مدير كميسيون مديريت آموزشي در پايان تاكيد كرد: وزارت آموزش‌وپرورش در شرايط امروزي به شدت به وجود معاونتي تحت عنوان فنآوري اطلاعات نياز دارد.