چهل و هشتمین جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش

چهل و هشتمین(48 )جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/6/7 از ساعت 14الی16در سـالن جلسـات سازمان مـدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکت هاي مردمی (طبقه دهم ساختمان مرحوم علاقه منـدان) برگزار می شود.

دستورجلسه: 

- بررسی پیشنهادات مربوط به مدارس مسجد محور و نحوه تعیین پایه، تحصیل و ارزشیابی از دانش آموزان