نهصد و شصت و سومین جلسه کمیسـیون خاص

نهصدوشصت وسومین(963)جلسه کمیسـیون خاص با حضور معاون دبیرکل شـوراي عـالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن  روز چهارشنبه تاریخ 27/7/1401 از سـاعت 8 الی 11 صبح در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

- ارائه اخبار حوزه آموزش و پرورش

- بررسی و رفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی وتحصیلی

-تصمیم گیري در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.