چهل و نهمین جلسه کمیسیون معین

چهل و نهمین(49) جلسه کمیسیون معین شورای عالی با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن روز دوشنبه تاریخ 16/8/1401 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات دبیرخانه اين شورا برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

- بررسی و تصویب هنرستان فنی شهید دکتر مصطفی چمران رشت به عنوان مدرسه ماندگار

- بررسی و تفسیر مفاد تبصره ماده 4 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی مصوبه دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش