دویست و نود و دومین جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی

دویست و نود و دومین (292 )جلسه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ1401/9/7 ازساعت8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل می شود.

دستور جلسه:

- مرور اخبار حوزه آموزش و پرورش

- بررسی برنامه درسی انطباق یافته کودکان و دانش آموزان استثنایی (براساس برنامه درسی ملی)

سند تحول بنیادین