نهصد وهفتادمین جلسه کمیسـیون خاص

نهصد وهفتادمین(970)جلسه کمیسـیون خاص شـوراي عـالی  با حضور معاون دبیرکل و سایر اعضای آن روز چهارشنبه تاریخ 30/9/1401 از سـاعت 8 الی 11 صبح در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستورجلسه:

-  ارائه اخبار حوزه آموزشو پرورش

 - بررسی و رفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی و تحصیلی –  تصمیم گیري در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.