پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون معین

پنجاه و یکمین (51) جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/11/10 از ساعت 14الی 16 در سالن جلسات دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

دستورجلسه:

-  بررسی و تصویب دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عفاف منطقه 5 تهران به عنوان مدرسه ماندگار

-  تصـمیم گیري در مورد پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشـی در خصوص جابه جایی و تغییرمحتواي دو کتاب کارگاهی «تکمیل کاري قطعات فلزي و مدل سازي و ماهیچه ها»