نهصد و هفتاد و سومین جلسه کمیسیون خاص

نهصد و هفتاد و سومین(973) جلسه کمیسیون خاص با حضور معاون دبيركل و ساير اعضاي آن برگزار می شود.

نهصدوهفتادوسومین(973)جلسه کمیسیون خاص با حضور معاون دبيركل و ساير اعضاي آن روزچهارشنبه تاريخ 1401/11/5 از ساعت 7:30 الی 10:30 در سالن جلسات دبیرخانه اين شورا برگزار می گردد.

دستور جلسه:

- ارائه اخبار حوزه آموزش و پرورش

- بررســی نــامه در خصوص راي صادره دانش آموزان رومینا محمودي و سیددانیال رضوي

-بررسی و رفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی و تحصیلی

- تصمیم گیري در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.