سیصدمین جلسه کمیسیون منابع انسانی

سیصدمین جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن برگزار می شود.

سیصدمین (300)جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن روز دوشنبه تاريخ1401/11/10  از ساعت 8 الي 10  در سالن جلسات دبیرخانه اين شورا تشـکیل می شود.

دستورجلسه:

 - بررسی و اعلام نظردرخصوص گزارش «آیین نامه نیروي انسانی کودکستانها(سازمان ملی تعلیم وتربیت کودك)

- بررسی نهایی اصلاحات پیش نویس «آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» و نمونه فرم گواهینامه صلاحیت