كارگاه آموزشي«آیین نامه اجرایی مدارس»

بررسی های انجام شده در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرروش در سال 67 ، نشان داد که فقدان یک آیین نامه جامع برای اداره مطلوب مدارس و وجود ضوابط و مقررات متعدد، پراکنده و بعضا غیرهمسو با مدرسه، مدیران مدارس را در اجراء با مشکلات و چالش هایی مواجه کرده است. این بررسی ها در راستای سیاست مدرسه محوری، منجر به تصویب آیین نامه اجرایی مدارس در جلسه 652 شورای عالی آموزش و پرورش شد.

با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و گذشت 20 سال از اجرای آیین نامه مذکور، ضرورت بازنگری در آیین نامه اجرایی مدارس و تدوین آیین نامه ای جامع و کامل برای اداره بهینه و با کیفیت مدارس منطبق با اسناد بالادستی برای پاسخگویی به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان و جامعه، افزایش اختیارات تصمیم گیری مدرسه و زمینه سازی برای توسعه مشارکت بیشتر عوامل سهیم و موثر در مدرسه به ویژه خانواده ها)ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی ) احساس شد.

بر این اساس، دبیرخانه شوراي عالي با مشارکت کارشناسان ستادی، استانی و نمایندگانی از مدیران مدارس دوره های تحصیلی، نسبت به تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس اقدام کرد که پس از اعتبار بخشی در چند مرحله و اخذ نظرات کارشناسی، در شورای عالی آموزش و پرروش مطرح و با تصویب کلیات آن، موضوع برای بررسی و تصویب به کمیسیون معین شورای عالی ارجاع شد.

این آیین نامه که به استناد بند 8 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش و با هدف ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری تصویب شده است، به عنوان راهنمای عمل مدیران، بستر لازم را برای مشارکت مدیران، معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و جامعه محلی در اداره بهینه مدرسه و ایفای وظایف و ماموریت های محوله برای تحقق اهداف دوره های تحصیلی، فراهم می آورد.

به منظور آشنايي مديران محترم مدارس كشور با اين آئين نامه، كارگاه آموزشي «آئين نامه اجرايي مدارس» روزچهارشنبه 10 اسفند 1401 از ساعت 10:30 الي 12 با ارائه جناب آقاي موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و مدير كميسيون معين و خاص برگزار مي گردد. اميدواريم همكاران محترم بتوانند از اين فرصت ايجاد شده نهايت استفاده را برند. ان شاء الله