دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در جمع مديران مدارس علوم و معارف اسلامي كشور:

رشد کیفی مدارس معارف در گرو تقویت ارتباط و تعامل موثر با مدارس دیگر است

محمود اماني در همايش مديران مدارس علوم و معارف اسلامي كشور گفت: رشد کیفی مدارس علوم و معارف اسلامي در تقویت ارتباط و تعامل موثر با مدارس دیگر است

دومین همایش مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی در 17 الي 18 تیرماه 1402 با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و مدیران مدارس علوم و معارف اسلامي کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در اين همايش با تاکید بر نقش و كاركرد رشته و مدارس علوم و معارف اسلامی در تربيت نسل مسئوليت پذير و مقيد به احكام دين مبين اسلام در جامعه، اظهار داشت: با توجه به برنامه های آموزشی و تربیتی رشته معارف كه باعث افزایش ظرفیت روحانی و معنوی دانش آموزان مي شود. اين رشته يك فرصت مغتنم و دریچه ای از رحمت الهی براي آنان است.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به وظايف حساس و خطير مديران اين مدارس گفت: اولین وظيفه مدیران مدارس معارف در رشد کیفی مدرسه، شناخت آنان از برنامه درسی رشته معارف و قوانین و مصوبات مربوط به آن است .

وي افزود: گام دوم در این زمینه تغییر نگاه به رشته معارف از نگاه تکلیف اداری به انجام عمل خیر و ذخیره آخرت مي باشد.

اماني در ادامه تصريح كرد: در این راستا، باید آگاهی و معرفت دانش آموزان و خانواده های آنان را نسبت به رشته معارف و اهداف و برنامه های آن افزایش یابد تا با میل و رغبت در فعالیت‌های مدرسه سهیم شوند در اين صورت است كه مدرسه، خانواده و دانش آموز به یک تیم تبديل مي شوند.

دبيركل آموزش و پرورش در ادامه افزود:گام سوم در مسیر رشد کیفی مدارس معارف تقویت ارتباط، تعامل و اتصال مدارس با یکدیگر است تا مدیران از برنامه، فعالیت و تجربیات همدیگر آگاه شده و با هم افزایی باعث رشد یکدیگر شوند.

امانی، در پایان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری كه خروجی دبیرستان های معارف اسلامی را تربیت انسان مومن، عاقل و مجاهد دانستند گفت: با توجه به اينكه يكي از اهداف برگزاري نشست ها و همايش ها تسهيم تجارب و افزايش سطح معلومات و آگاهي افراد شركت كننده در اين همايش هاست، با برنامه ريزي، استراتژي و  اهداف مناسب مي توان بيشترين بهره را از  همايش ها برد.

سند تحول بنیادین