میزگرد تخصصی :

نقد و بررسی نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان

میزگرد تخصصی« نقد و بررسی نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان»  با حضور دکتر علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص علوم ارتباطات اجتماعی، دکتر عزت الله فولادی متخصص مشاوره و کارشناس آموزش و پرورش، دکتر محمد محمدی مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز یکشنبه 9 مهر ماه 1402 از ساعت 11 الی 13 به میزبانی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می گردد.

اشاره:

پایـان قـرن بیسـتم با تغییر و تحولات بسیار در تمامی زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، علمی، پژوهشی و غیره همراه بوده است. ایـن انقـلاب تکنولوژیـک همانند طوفانی سهمگین جهان را در نوردیده و آن را وارد عرصه جدیدی کرده و حتی باعث تغییر عادات رفتاری و عملکردی انسان ها نیز شده است.

فنـاوری هـا و تکنولوژی هـای مـدرن، جنبـش جدیـد و تـازه ای را در جهـان و همچنیـن در حـوزه ارتباطـات و انتقـال دانـش بـه وجـود آورده کـه هـر فـردی مـی توانـد بـه راحتـی در شـبکه جهانـی وب و دنیـای اینترنـت عضو شـده و مطالـب دلخواه خـود را منتشـر نمایـد لـذا شناسـایی اعتبـار و صحـت ایـن اطلاعـات بسـیار مشـکل بـه نظـر مــی رســد. بــر ایــن اســاس بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی و رسانه های ارتباطی مختلـف، نـوع اسـتفاده افـراد از ایـن رسـانه هـا و اعتمـاد بـه آن هـا، بـه عنـوان بخشـی از  منابـع دیجیتالـی و الکترونیکـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار گردیـده اسـت.

بنابرایــن، مهــارت هــای لازم بــرای داشــتن آگاهــی و اطلاعــات موردنیـاز بـه عنـوان مجموعـه جدیـدی از صلاحیـت، مهـارت، دانـش و نگـرش در زمینـه بهــره منــدی هرچــه بهتــر از رســانه هــای اطلاعاتــی و ارتباطــی نویــن می توانــد اســتفاده دانش آموزان از ایــن رســانه هــا را مؤثرتــر، پویاتــر و لــذت بخــش تــر نمایــد.

لازم به ذکر است این میزگرد از طریق شبکه شاد پخش خواهد شد.

https://shad.ir/shora_a