هزار و پنجمين جلسه كميسيون خاص برگزار شد

هزار و پنجمين(1005) جلسه كميسيون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور معاون دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار شد.

در اين جلسه درباره مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی و تحصیلی و ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند، تصمیم گیري و راي صادر خواهد شد.