بررسی پیش نویس آیین نامه «فرصت هاي مطالعاتی و بازآموزي علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهشگر»

در چهارصد و سی امین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش پیش نویس آیین نامه «فرصت هاي مطالعاتی و بازآموزي علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهشگر» بررسی شد.

چهارصد و سی امین (430) جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شوراي عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه پیش نویس آیین نامه «فرصت هاي مطالعاتی و بازآموزي علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهنده» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این آئین نامه بر اساس مفاد بند 2 بخش الف اقدامات اساسی برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور توسعه و گسترش تجارب علمی و تحقیقاتی معلمان در تولید دانش حرفه ای مبتنی بر کلاس درس و توسعه مشارکت آنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی طراحی شده است.

لازم به ذکر است این آئین نامه بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای کمیسیون و اخذ نظر موافق آنان برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد شد.

سند تحول بنیادین