دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

سند تحول بنیادین یکی از سرمایه های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین یکی از سرمایه های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است که بر انطباق مفاد سند تحول ترمیم ‌یافته با مبانی نظری آن تاکید دارد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین یکی از سرمایه های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است که بر انطباق مفاد سند تحول ترمیم ‌یافته با مبانی نظری آن تاکید دارد.

سی و دومین جلسه کمیسیون راهبری تحول بنیادین با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به موضوع« اعتبار بخشی کیفی سندتحول بنیادین ترمیم‌یافته» اختصاص داشت، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین یکی از سرمایه های ملی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران است که بر انطباق مفاد سند تحول ترمیم ‌یافته با مبانی نظری تحول بنیادین و وفاداری به محتوای سند فعلی تاکید دارد.

امانی اظهار داشت: درفرایند ترمیم سند تحول بنیادین بر اساس سه رویکرد مندرج در مصوبه 986 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر «آینده‌نگری، اصلاح و اجرا» اقدام شده است.

وی ابراز داشت: برای بروز رسانی و ترمیم سند تحول بنیادین اقدامات اجرایی چون اعلام فراخوان عمومی و نظر سنجی کشوری، انجام پژوهش‌های کاربردی، تشکیل کارگروه‌های تعاملی با حضور صاحبنظران نظام تربیت و تربیت و برخی از وزرای پیشین، انجام مراحل چندگانه اعتبارسنجی، تنقیح مقررات و استلزامات تقنینی سند در کارگروه تخصصی حقوقی، اعمال منویات مقام معظم رهبری در محتوای آن و تطبیق با برنامه توسعه هفتم و... انجام شده است.

امانی اظهار کرد: «ایجادتناظر بین عناصر سازه ای سند تحول، شاخص‌پذیرنمودن اجزا، تقریب آرمان با واقعیت، رفع ابهامات احتمالی، ویراستاری نگارشی و رسایی مضمون، درج شاخص‌های کلیدی منطبق با اهداف عملیاتی، افزودن فصل « مدرسه صالح»، تدوین پیوست مالی سند، تبیین چارچوب نهادی و .... از مصادیق ترمیم سند تحول بنیادین می‌باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین پس از اعتبارسنجی ملی ازطریق سامانه جامع، در صحن شورای عالی آموزش وپرورش ارائه و بررسی خواهد شد.

سند تحول بنیادین