بازديد گروه نظارتی دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش از مدارس و هنرستان هاي شبانه روزي استان اصفهان

بازديدهاي گروه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور بررسی نیازها، موانع، محدوديت ها، چالش ها و شناسايي نقاط قوت و ضعف مصوبات اين شورا در ميدان اجراء يعني مدارس انجام مي شود.

گروه نظارتي شوراي عالي در این بازدیدها ضمن گفتگو با دانش آموزان و بررسی فضاي آموزشي و پرورشي مدارس، امکانات، تراکم دانش آموزی، شرايط خوابگاه هاي مدارس شبانه روزي، مدارس چند پايه، ميزان شناخت مديران مدارس از قوانين و مقررات آموزشي و پرورشي و... با همکاران محترم پیرامون مسائل و مشکلات مدارس بحث و تبادل نظر مي كنند.

مشاهدات ميداني و گزارش هايي كه از مدارس تهيه مي شود به كارشناسان دبيرخانه اين شورا كمك مي كند تا در برنامه ريزي براي سياستگذاري  آموزشي و تربيتي بهتر مسائل و مشكلات آموزشي و پرورشي استان ها را درك نموده و براي رفع آنها اقدام نمايند.

لازم به ذكر است گروه نظارتي شوراي عالي آموزش و پرورش كه از روز دوشنبه براي نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در اين استان مستقر شده است تا روز چهارشنبه از مدارس استان اصفهان بازديد و گزارش تهيه مي كنند.

گروه نظارتي شوراي عالي تاكنون از مدارس شهرستان هاي اصفهان، سميرم، شهرضا، نجف آباد و... بازديد كرده اند.