حذف شرط دو عنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیر نهایی از آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با حذف شرط دو عنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیر نهایی از آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه موافقت كرد.

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا تشكيل شد.

معاون دبيركل شورا عالي آموزش و پرورش با اشاره به دستور جلسه كميسيون معين گفت: درخواست معاونت آموزش متوسطه با موضوع حذف شرط دوعنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیر نهایی از مفاد تبصره1 ماده 82 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه و تبصره1ماده66 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور، مطرح شد و كميسيون معين با حذف شرط فوق از آئين نامه هاي مذكور از سال تحصيلي 1403 - 1402 به بعد موافقت كرد.

كفاش در ادامه گفت: دانش آموزان مي توانند به استناد مصوبه فوق با رعايت ساير شرايط از چهار تبصره براي فارغ التحصيلي استفاده نمايند.

لازم به ذكر است مصوبه كميسيون معين به اطلاع اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد چنانچه ظرف مدت دو هفته نظر مخالفي ارائه و مطرح نگردد به منزله مصوبه شوراي عالي تلقي و به وزارت آموزش و پرورش جهت اجراء  ابلاغ مي شود.