هزار وسي و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شد

هزار وسي و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه وزير آموزش و پرورش با تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم؛ گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي آموزش و پرورش در اين مورد ارائه كردند.

در ادامه اين جلسه اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به مسائل و موضوعات روز آموزش و پرورش موارد زيرا مورد تاكيد قرار دادند: تقدير از مقام معظم رهبري به خاطر توجه به مسائل و موضوعات آموزش و پرورش و فراخوان عمومي براي تكريم مقام و شأن معلم، تربيت مدرس دوره هاي ضمن خدمت، آموزش كاربردي معلمان، نظارت جدي بر اجراي مصوبات شوراي عالي، بررسي آسيب ها و مشكلات آموزش اتباع خارجي در ايران، تاكيد بر تقويت هويت اسلامي و ايراني دانش آموزان، لزوم كسب شايستگي هاي لازم براي ورود به حرفه معلمي، توجه جدي به معيشت و رفاه فرهنگيان و بسياري از موضوعات ديگر.

محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم، از نگاه بلند مقام معظم رهبري نسبت به مسائل و موضوعات آموزش و پرورش تشكر و قدرداني كردند.

اماني ابراز كرد: حجم كارهاي انجام شده استاني درباره تكريم و بزرگداشت مقام معلم حاكي از آن است كه اين هفته به نحو عالي برگزار شده است. مديران مدارس و اولياي دانش آموزان هم براي قدرداني از خدمات معلمان سنگ تمام گذاشته و يك تلاش مدرسه‌اي جدي در اين مورد شكل گرفته است.

اماني با اشاره به دستور كار شوراي عالي، گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده درباره ترميم سند تحول بنيادين، ماده واحده كاهش تنوع مدارس، نظام واره شايستگي هاي پايه و عمومي نظام تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، بررسي آئين نامه اجرايي مسير رشد معلمي، بررسي الگوي مدرسه تراز سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و بررسي ارتقاء كيفيت آموزش عمومي و تقويت مدارس دولتي ارائه كردند.

وي اظهار داشت: براي بررسي مجدد سند تحول ترميم يافته يك كارگروه تشكيل و نكات خوبي احصاء و بر روي سند مداقه بيشتري صورت گرفت. در اين كارگروه سند را از جنبه هاي مختلف موردبررسي قرار گرفت، سعي شد تمامي نكاتي كه دريافت شده را مد نظر قرار دهيم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ماده واحده كاهش تنوع مدارس اظهار داشت: براي اين موضوع هم كارگروهي تشكيل و موضوع از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و به يك چارچوب و فرآيند خوبي در اين زمينه رسيديم.

در اين جلسه اعضاي شوراي عالي نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره موضوعات مذكور بيان نمودند.