پنجاهمین جلسه کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی

پنجاهمین(50) جلسه کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی با حضور معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز سه شنبه  22 خرداد 1403 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه آیین نامه«انسداد مبادي بیسوادي و جذب کودکان و نوجوانان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سند تحول بنیادین