بررسی اساسنامه انجمن اولیاء و مربیان در کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

چهارصدو بیستمین (420) جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز یکشنبه تاریخ 15/8/1401 از ساعت 10 الی 12 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل شد.

در ابتدای جلسه گزارشی از سیر مراحل دستورجلسه(بررسی اساسنامه انجمن اولیاء و مربیان) توسط مدیر کمیسیون ارائه شد.

همچنین با توجه به سابقه انجمن اولیاء و مربیان، از سال 1326 ه ش با عنوان انجمن خانه و مدرسه در شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید و در سال 1345 اساسنامه آن تحت عنوان شورای عمومی انجمن های همکاری خانه و مدرسه در جلسه 1128 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید.

از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1358 قانون سازمان انجمن اولیاء و مربیان مصوب شد. به استناد این مصوبه در سال 1367 اساسنامه انجمن مرکزی اولیاء و مربیان در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و در حال اجراست.

با توجه به تغییرات ساختاری این انجمن، لزوم تدوین اساسنامه جدید برای آن ارائه شد. این اساسنامه بعد از بررسی در کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی به شورای عالی ارائه و در جلسه 986 به تصویب رسید.

در بند 2 این ماده واحده آمده است « وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به تدوین اساسنامه جدید انجمن اولیاء و مربیان متناسب با مفاد اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام و برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید».

به استناد مصوبه شورای عالی پیش نویس اساسنامه پیشنهادی در جلسه 420 کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی بررسی و کلیات آن به تایید اعضاء رسید و مقرر شد، مفاد آن در کارگروهی که از طرف کمیسیون مشخص شد مورد باز بینی قرارگیرد و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه شود.

سند تحول بنیادین