موافقت با راه اندازي هنرستان هاي كاردانش بهياري توسط نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با راه اندازي هنرستان هاي كاردانش بهياري توسط نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران موافقت كرد.

موسي الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا تشكيل شد.

وي افزود: در اين جلسه اعضاي كميسيون معين با تعمیم مصوبه جلسه 27 اين کمیسیون با موضوع «اخذ دیپلم مجدد در رشته بهیاري خاص مستخدمین نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران» به مستخدمین نیروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران موافقت كرد.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش بيان كرد: اين كميسيون به نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه مي دهد با رعايت مفاد اساسنامه هنرستان هاي كاردانش رشته بهياري مصوب جلسه 135 اين كميسيون و اساسنامه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وابسته به دستگاه هاي دولتي و ساير نهادهاي عمومي مصوب جلسه 794 شوراي عالي آموزش و پرورش هنرستان كاردانش رشته بهياري راه اندازي كنند.

وي افزود: استاندارد آموزش مهارت، فضا، امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه اين رشته، مطابق اساسنامه هنرستان هاي كاردانش رشته بهياري بايد به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.

كفاش ابراز داشت: پذيرش و ثبت نام از مستخدميني كه داراي ديپلم باشند پس از تطبيق دروس رشته مربوطه با رشته بهياري انجام مي شود.

معاون دبيركل شورا عالي آموزش و پرورش اضافه كرد: ارائه آموزش استاندارد مهارت، شايستگي هاي غير فني و كارورزي بر عهده هنرستان بهياري نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

وي افزود: نظارت بر امر آموزش و ارزشيابي استاندارد مهارت و صدور گواهينامه مهارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و صدور گواهينامه پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه در رشته بهياري غير متناظر با رعايت مقررات و ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت مي گيرد.

لازم به ذكر است مصوبه كميسيون معين به اطلاع اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش مي رسد چنانچه ظرف مدت دو هفته نظر مخالفي ارائه و مطرح نگردد به منزله مصوبه شوراي عالي تلقي و به وزارت آموزش و پرورش جهت اجراء  ابلاغ مي شود.